• Bygherrerådgivning

  Fysisk planlægning og byggeri kan bruges strategisk til at løfte de udfordringer som moderne organisationer og byer står overfor. Vi faciliterer de politiske og strategiske afklaringsprocesser og skaber visuelt og konkret beslutningsmateriale for bygge- og byudviklingsprojekter.

 • Vi rådgiver private og offentlige bygherrer før et projekt er endeligt defineret. Vores kunder bruger os til alt fra inspiration i afklaringsprocessen til at facilitere inddragelsesprocesser eller den fulde programmering af et byggeri eller en byplan.

  Henning Larsen besidder stærke specialistkompetencer inden for arkitektur og byggeri. I vores bygherrerådgivning bringes alle specialistkompetencer i spil og inddrages sammen med stærke processuelle samarbejdspartnere i en tværfaglig, tæt integreret proces i byggeriets allertidligste faser.

  Vi ser det som vores fornemste opgave at sikre optimal arkitektonisk, teknisk og økonomisk værdi for bygherren samtidig med, at der, gennem en vision eller strategi, skabes en værdi, der rækker ud over bygningen selv.

 • Ydelser

 • Strategi og proces
  De beslutninger der tages i byggeriers indledende faser har afgørende betydning for det endelige projekt og for den proces, som projektet udvikles i. Vi kan hjælpe med at målrette og fokusere indsatsen for at finde frem til de bedste løsninger og undgå, at gode ideer og vigtig viden går tabt. Fundamentet for en god og frugtbar proces er et tæt, involverende og respektfuldt samarbejde bygherre, bruger-/interessentorganisation og rådgivere imellem. Henning Larsen tilbyder at etablere og facilitere den inspirerende og frugtbare proces, der sikrer fælles fokus hos projektets parter, når ideer og målsætninger skal justeres og kompromiser indgås samtidig med at projektgrundlaget defineres.

  Programmering og skitsering
  Gennem bruger- og bygherreinddragelse afdækker, analyser og konkretiserer vi projektets behov. De indsamlede data og analyser skaber det optimale fundament for programmeringsarbejdet og dermed det kommende projekt. På baggrund af f.eks. byggeprogrammet tilbyder vi at udarbejde skitse- eller dispositionsforslag til brug ved myndighedernes behandling og den videre proces.

  Specialistkompetencer
  Henning Larsen leverer videnbaseret rådgivning på højt niveau, hvor vi  integrerer vi vores viden om projekter fra den spæde start over projektering til endelig aflevering af færdigt byggeri med vores specialistkompetencer fra bæredygtighed, landskab og design og tegnestuens stærke processuelle kompetencer.

  Kommunikation og implementering
  Vi belyser problemstillinger og kompleksiteter, skitserer muligheder og alternativer og sørger for, at bygherren har overblik over konsekvenserne af både tilvalg og fravalg. Vi bistår bygherren i at kunne prioritere og endeligt definere rammer og indhold i projektet. For at synliggøre undersøgelser og resultater anvender vi værktøjer der sikrer os en kreativ og rigt illustreret proces. Vores kunder fortæller at netop denne skitserende og visuelle tilgang skaber sammenhængskraft og øger forståelsen samt tempoet i beslutnings- og forandringsprocesser.

  • Illustreret byggeprogram til DTU

   Sammen med mtre og Niras har vi bistået DTU på deres vej til at realisere et 3D Imaging Center, eksperimentelle læringsfaciliteter, nye forskningslaboratorier til DTU Fysik samt flytning af DTU Energi fra Risø til Lyngby. Resultatet blev to illustrerede byggeprogrammer for henholdsvis nybyggeri samt renovering og ombygning af eksisterende bygninger.

   Projektet er et godt eksempel på bredden i vores tidlige rådgivning, omfattende bl.a. volumenstudier, registrering af eksisterende forhold, brugerinddragelsesforløb, overordnet disponering af det nye byggeri, planer og snit, etc. Byggeprogrammerne udvidedes siden til at indeholde et let dispositionsforslag.

  Kontakt

Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling