• Byer, mennesker og natur

   Et tæt samarbejde mellem Henning Larsens erfarne landskabsarkitekter, arkitekter, designere og ingeniører muliggør en holistisk tilgang til landskabsdesign, hvor social interaktion, sanselighed og klimatilpasning har stor betydning.

  • Landskabsdesign skal tilbyde mere og andet end skønhed. Veldesignede uderum kan afhjælpe klimaudfordringer, løse specifikke sikkerhedsudfordringer, tilbyde nye møder og oplevelser og endda forbedre brugernes fysiske og mentale helbred.

   Vores hold af landskabsarkitekter er specialiseret i at designe innovative byrum og strategisk udvikling af byområder. Vi arbejder som en integreret del af Henning Larsens tegnestue og i tæt samarbejde med arkitekter, ingeniører, forskere og designere.

   Det unikke, tværfaglige samarbejde gør os i stand til at arbejde ud fra en holistisk, vidensbaseret tilgang: i ethvert design søger vi både at tilføre social og sanselig værdi for brugerne, at skabe menneskelig komfort, at løse specifikke klimatiske, infrastrukturelle eller sikkerhedsmæssige udfordringer samt at skabe gode overgange mellem bygninger og landskab. Målet er at udvikle nye og bedre sammenhænge mellem ude og inde og mellem byer, mennesker og natur.

  • Ydelser

  • Byrumsdesign

   Byens rum er vores fælles mødesteder. Det er her mennesker mødes på tværs af køn og alder, social og kulturel baggrund. Vi fokuserer på at designe byrum med vægt på social rummelighed, sanselighed, æstetik, integreret bynatur og klimatilpasning. Vi har erfaring med at udvikle offentlige by- og parkrum for alle, men også mere specialiseret landskabsdesign til hospitaler, undervisnings- og kulturinstitutioner, hovedsæder samt områder med særlige sikkerhedsbehov.

   Strategisk byplanlægning

   Hos Henning Larsen arbejder landskabsarkitekter, byplanlæggere, arkitekter og ingeniører tæt sammen om at skabe byer eller byområder, der har optimale forhold i relation til miljø, klima og menneskers dagligdag. I et hvert projekt fokuseres særligt på at forbedre byrummmene med særligt fokus på mikroklimatiske forhold. Vi har erfaring med strategisk byplanlægning over hele verden – fra Færøerne til Saudi-Arabien. Vi udvikler designmanualer og kvalitetsprogrammer samt lokalplaner i samarbejde med private og kommunale bygherrer.

   Klimatilpasning

   I tæt samarbejde mellem ingeniører, landskabsarkitekter og forskere tilbyder Henning Larsen designløsninger med særligt fokus på fremtidige klimaforhold så som havvandsstigninger, temperaturstigninger og hyppige skybrud. Vores specialister har erfaring med at indarbejde skybrudsløsninger, kystsikring og forebyggelse af varmeøer i eksisterende og nyt design.

   Regnvandshåndtering

   Vores landskabsarkitekter er specialiseret i at integrere regnvand i byrumsdesign og i byudviklingsprojekter. Vi søger at aflaste byens eksisterende infrastruktur, og samtidig tilføre byen nye kvaliteter ved at integrere regnvandshåndteringen som en del af byrumsdesignet. Vores mål er at skabe en balance, hvor regnvandet bidrager som en ressource, der kan tilføre æstetiske, rekreative og miljømæssige kvaliteter til byens rum.

   Plantesammensætning

   Oplevelsesrigdom året rundt, robusthed, biodiversitet og minimale driftskrav er afgørende, når vi udvælger og sammensætter plantearter til specifikke projekter. Vi anser plantesammensætningen som en integreret del af designprocessen, og plantearter udvælges nøje ud fra deres oplevelsesmæssige værdier samt praktiske egenskaber såsom evnen til at tiltrække fugle og insekter, optage regnvand, rense forurenet jord eller mindske partikelforurening. Endelig tager vi skærpet hensyn til lokale jordbundsforhold og stedets klimatiske forhold som vind, vand, sol og skygge.

   Bygningsnær natur

   Grønne facader, tage og terrasser rummer et stort praktisk og æstetisk potentiale. Bygningsnær natur kan hjælpe med at forsinke regnvand, sænke temperaturen og fungere som solafskærmning. Derudover tilfører planter og træer, ude såvel som inde, en ekstra dimension til arkitekturens rekreative og oplevelsesmæssige værdi, som blandt har stor betydning for brugernes sundhed og velvære.

   Biophilic design

   Biophilic design handler om at integrere naturelementer i bygningsdesignet. Bygningsnær natur kan hjælpe med at forsinke regnvand, sænke temperaturen og skærme for solen. Derudover har planter og natur en positiv indflydelse på brugernes sundhed og velvære. Vores landskabsarkitekter er specialiserede i - i tæt samarbejde med Henning Larsens ingeniører, arkitekter og designere – at indarbejde grønne facader, kantzoner, atrier, taghaver og grønne terrasser og derved tilføre en ekstra dimension til bygningers miljømæssige, rekreative og oplevelsesmæssige værdi.

   Materialeanalyse

   Materialevalg påvirker det arkitektoniske design såvel som miljøet. For at opnå den bedst mulige forståelse af forskellige byggematerialers kvaliteter, tilbyder vores in-house materialeekspert en bredspektret materialeanalyse. Analysen kan danne grundlag for en overordnet materialestrategi eller udarbejdes komparativt mellem udvalgte materialer. I analysen arbejder vi med følgende parametre: life cycle costing (LCC), life cycle assessment (LCA), kortlægning af de forhold materialerne er produceret under, screening af sundhedsskadelige stoffer samt screening af indendørs luftkvalitet.

   Mikroklimaanalyse

   Klimatilpasset design er en af Henning Larsens særlige fokusområder. Vores ingeniører og ph.d. i mikroklima anvender detaljeret vejrdata og beregninger på opfattet vejrforhold som designparameter til at forbedre klimaet i byrummene. Vi anvender denne tilgang på projekter i alle størrelser – fra optimering af specifikke ankomstforhold til planlægning af byområder eller byer. Ved at arbejde med højde, orientering og tæthed i bygningsdesignet har vi for eksempel forlænget sommeren med flere uger i områder på den nordlige halvkugle og sænket temperaturen i ørkenbyen Riyadh adskillige grader

   • Landskabsdesign inviterer medarbejderne udenfor

    Microsofts danske hovedkvarter i Lyngby nord for København er et godt eksempel på Henning Larsens holistiske tilgang til landskabsdesign. De grønne bakker med blomstrende træer, buske og pyntegræsser omkring kontorbygningerne appellerer til sanserne og inviterer medarbejderne til at nyde deres pauser udendørs. Bakkerne er desuden afskærmet af betonsokler, som både fungerer som bænke og som sikkerhedsafskærmning i overensstemmelse med Microsofts sikkerhedspolitik.

    Landskabsdesignet er udarbejdet i tæt samarbejde med projektets bygningsarkitekter og er dermed med til at skabe en naturlig overgang mellem bygningen og de omkringliggende arealer. Gangstierne mellem bygningerne er tilpasset landskabets formationer på samme måde som sokler, pullerter, bænke, belysning, skraldespande og cykelparkering er specialdesignet. Beplantningen er holdt i varme farver som kontrast til det hvide, transparente bygningskompleks og er sammensat efter de skiftende årstider, så det tilbyder sanselige oplevelser året rundt.

   Kontakt

  Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling